Yevdokiya Alekseyevna of Russia

Yevdokiya Alekseyevna Tsarevna of Russia, named for her paternal grandmother, Yevdokiya Lukyanovna Streshnyeva

Daughter of Aleksey I Mikhailovich, Tsar of All Russia (1629-1676) by his first wife Maria Ilinichna Miloslavskaya (1625-1669)

Born: Moscow 17. Feb 1650

Died: Moscow 10. May 1712

Buried: Smolensk

Detlev Schwennicke “Europäische Stammtafeln. Neue Folge” Vol II; Vittorio Klostermann, 2005; www.ru.wikipedia.org